Tourinova is creatieve en eigenzinnige netwerkorganisatie gespecialiseerd in advieswerk voor toeristisch-recreatieve bedrijven en overheden. Er zijn veel adviesbureaus in deze sector actief. Wij onderscheiden ons door onze netwerkstructuur en jarenlange praktijkervaring. Door samen te werken met andere bureaus bieden we meerwaarde voor onze opdrachtgevers. Omdat we weinig tot geen overheadkosten hebben, kunnen we werkzaamheden tegen een zeer scherp tarief aanbieden.

No nonsens is ons credo.  Indien u bij ons een vraag neerlegt, zullen we eerst goed gaan analyseren of en hoe we uw vraag kunnen beantwoorden. Pas als we daar een beeld bij hebben, brengen we een zeer heldere offerte uit.

De recreatiesector is de afgelopen jaren in rap tempo volwassen geworden. Nederland telt duizenden kampeer- en bungalowbedrijven en minstens evenveel dagrecreatieve bedrijven, zoals buitensportbedrijven, attractieparken en zwembaden. Deze onstuimige groei is niet zonder slag of stoot verlopen. De voorsprong van de koplopers t.o.v. de achterblijvers is de laatste jaren bijvoorbeeld steeds groter geworden. Deze groei naar volwassenheid heeft daarom ook een keerzijde. Aan de ‘onderkant van de markt’ vallen bedrijven sneller af, en deze bedrijven zoeken naar alternatieve inkomstenbronnen. Banken worden voorzichtiger met het beschikbaar stellen van een lening. Andere financieringsvormen komen steeds vaker voor. Seizoenen versmelten. Toeristen klonteren samen in binnensteden, natuurgebieden of winkelcentra. Bedrijfsopvolging en het vinden van geschikt personeel wordt steeds lastiger. Blurring is in opkomst en ondernemers moeten constant werken aan het verbeteren van de kwaliteit van hun bedrijf. Dat vergt nogal wat van het ondernemerschap. Kan elke ondernemer mee met deze snelle veranderingen?
De rol van de overheid gaat veranderen. De omgevingswet komt er aan. Regels worden eenvoudiger, procedures sneller. Beleid wordt meer gestoeld op vertrouwen dan op wantrouwen. Tenminste, dat is het toekomstbeeld. Op dit moment is de kloof tussen ondernemers en overheid echter vaak nog (te) groot. Als overheid wil je zo veel mogelijk grip houden (of krijgen) op je lokale of regionale economie. De recreatiesector is hier een onderdeel van. Overheden worstelen vaak met hun rol, omdat ze meerdere petten ophebben. Hierdoor worden overheden door ondernemers vaak als onbetrouwbaar ervaren. De overheid is namelijk niet alleen pleitbezorger van de sector, maar ook handhaver, vergunningverlener en belastingheffer. Voor ondernemers zijn deze verschillende belangen niet altijd zichtbaar. De gemeente is de gemeente. Gedegen en langlopend relatiemanagement en een betere communicatie dragen bij aan een betere verstandhouding.
Onze woon- en werkomgeving ontwikkelt zich steeds meer tot een vrijetijdslandschap. Voldoende leisuremogelijkheden zijn zelfs vestigingsfactoren geworden. We leisuren ons wat af. Sport en ‘health’ is ‘ a way of life’. Langzaam transformeren we onze omgeving in een ‘leisure landscape’… In het buitengebied zien we tegelijkertijd dat de agrarische sector het moeilijk heeft. Schaalvergroting en nieuwe vormen van agribusiness hebben een impact op het landschap. Heeft de intensieve veehouderij eigenlijk nog wel toekomst in dichtbevolkt land als Nederland? Ook zien we dat natuurbeheerders steeds vaker zijn op zoek naar alternatieve inkomstenbronnen om onderhoud en beheer te bekostigen... ook hier trekt de overheid zich terug. Maar wat wil de consument eigenlijk?
Nederland wordt steeds drukker. Meer dan 17 miljoen mensen maken gebruik van hun leefomgeving om te werken, te wonen en te recreëren. Natuurgebieden worden drukker, stranden zijn af en toe overvol en attractieparken en outletcentra kunnen in het voorjaar de drukte soms niet meer aan. Autowegen en binnensteden slibben dicht. De directe leefomgeving van veel Nederlanders wordt steeds vaker gebruikt om even bij te tanken of intensief te sporten. Deze ontwikkeling zal zich doorzetten. Maar is ons landschap hier wel voor geschikt? Kunnen we ons landschap en onze mobiliteit zodanig inrichten dat de drukte afneemt maar het plezier toe?
Nederland heeft de hoogste park en attractiedichtheid ter wereld. In beide segmenten is er te veel van hetzelfde. Een belangrijke opgave voor de komende jaren is gelegen in het weer vitaal krijgen van een deel van de verblijfsrecreatieve markt. Hier zijn maar weinig oplossingen voor voorhanden en lokaal of regionaal maatwerk en een integrale aanpak zijn de belangrijkste voorwaarden. Een blauwdruk is er niet. Draagvlak voor veranderingen creëren bij ondernemers en/of eigenaren van parken en huisjes is een proces van lange adem. Tourinova heeft een instrumentenkoffer ontwikkeld waarmee overheden en ondernemers praktijkgericht aan de slag kunnen om verouderde parken weer vitaal te maken. Hierbij werken we samen met andere bureaus met aanvullende expertise op het gebied van ruimtelijke ordening en omgevingsrecht. Interesse? Neem contact met ons op!
Ons aanbod voor ondernemers

Ons aanbod voor ondernemers

lees verder...

Onze diensten voor overheden en natuurorganisaties

Onze diensten voor overheden en natuurorganisaties

lees verder...

Onze werkzaamheden voor banken

Onze werkzaamheden voor banken

lees verder...

Onze ervaringen

Onze ervaringen

lees verder...